Kirjailijat

A
Sirkku Aaltonen
Zeina Abirached
Susan Abulhawa
Carmen Aguirre
Jussi Ahokas
Lauri Ahtinen
Jaana Airaksinen
Riikka Ala-Harja
Milka Alanen
Ele Alenius
Rebecca Alexander
Filip Alexanderson
Arja Alho
Tariq Ali
Amir & Khalil
Gillian Anderson
Marko Annala
H. S. Arkko
Karen Armstrong
Nadeem Aslam
Brian Azzarello
B
Arkadi Babtshenko
Sebastian Bach
Henry Bacon
Michelle Baldwin
Nnimmo Bassey
Ishmael Beah
Alison Bechdel
David Beckham
Frédéric Beigbeder
Jonas T. Bengtsson
Marja Björk
Kalle Björklid
Maria Björklund
Terje Bjøranger
Saul Black
Jay Bonansinga
Tadeusz Borowski
Linda Boström Knausgård
Rick Bragg
Steinar Bragi
Nadja Braun
Chester Brown
Doyle Brunson
Otto Bruun
Rolf Büchi
Edward Bunker
Anthony Burgess
Maija Butters
C
Julia Cameron
Max Cannon
M. R. Carey
Ian Carr
Emmanuel Carrère
Giuseppe Catozzella
Nick Cave
Charlier & Giraud
Leah Chishugi
Noam Chomsky
Amy Chua
Jennifer Clement
Daniel Clowes
John Corvino
Gil Courtemanche
Mia Couto
David Cronenberg
Robert Crumb
D
Kjell Ola Dahl
Geof Darrow
Jasmin Darznik
Walter De Camp
Joolz Denby
Kishwar Desai
Virginie Despentes
Junot Diaz
Philip K. Dick
Joan Didion
Jennie Dielemans
Andreas Dregen
David Duchovny
Glen Duncan
Hal Duncan
Jean-Michel Dupont
Marguerite Duras
Benoît Duteurtre
E
Terry Eagleton
Mattias Edvardsson
Åke Edwardson
Lauri Eirola
Marc Eliot
James Ellroy
Teppo Eskelinen
F
Gaël Faye
Jaska Filppula
Susan Fletcher
Janne Flinkkilä
Jussi Förbom
Timo Kalevi Forss
Jouni Forsström
Tiia Forsström
Erik Fosse ja Mads Gilbert
Karin Fossum
Simo Frangén
Inger Frimansson
G
Neil Gaiman
Antonella Gambotto
Mahatma Gandhi
Ryan Gattis
Roxane Gay
Leymah Gbowee
Angela ja Luciana Giussani
Jonathan Glover
Dmitri Gluhovski
Archie Goodwin
Kim Gordon
Greg Graffin
Annika Grahn
Niall Griffiths
Beate Grimsrud
Arno Gruen
Bob Gruen
Einar Már Guðmundsson
Jan Guillou
H
Laura Haapala
Yannick Haenel
Rawi Hage
Matti Hagelberg
Outi Hakkarainen
Perttu Häkkinen
Ross Halfin
Antti Halinen
Arto Halonen ja Kevin Frazier
Elizabeth Hand
Ville Hänninen ja Harri Römpötti
Hanoi Rocks
Harry Harrison
M. John Harrison
Rodrigo Hasbún
Hanna Hauru
Tony Hawk
Pasi Heikura
Richard Hell
Sonja Hellman
Marie Hermanson
Janina Hescheles
Panu Hietaneva
Heikki Hiilamo
Markus Himanen
Jouni Hokkanen
Lauri Holappa
Kate Holden
Richard Holloway
Ruurik Holm
Stewart Home
Marketta Horn
Tiina Hotti
Hugh Howey
Taru Höykinpuro
Koko Hubara
Lena Huldén
Pekka Huotari
Charlie Huston
Aldous Huxley
Chrissie Hynde
Jouni Hynynen
Jouni Hynynen & Mikko Karmila
I
Scott Ian
Billy Idol
Vesa Iitti
Robert Irwin
Timo Isoaho
Risto Isomäki
Javier de Isusi
Stinke Itäniemi
J
Marissa Jaakola
Roy Jakobsen
Pertti Jarla
Paavo Järvensivu
Elina Järvi
Viktor Jerofejev
Alejandro Jodorowsky
Jonas Joelson
Tony Johansson
Ingar Johnsrud
Neil Jordan
Al Jourgensen
Tony Judt
Risto Juhani
Janne Junttila
Juho Juntunen
Kaija Juurikkala
Ville Juurikkala
Kimmo Jylhämö
Juulia Jyränki
Jyrki 69
K
Boris Kagarlitsky
Pekka Kainulainen
Topi Kairenius
Mira Käkönen
Kalevi Kalemaa
Harri Kalha
Theodor Kallifatides
Mikko Kallinen
Raj Kamal Jha
Otso Kantokorpi
Ryszard Kapuscinski
Matti Kassila
Taavi Kassila
Bruno Kaufman
Kaisa Kauppila
Hans Keilson
Helena Kekkonen
Eeva Kemppi
Anu Kiiveri
Lani Kingston
Esa Kirkkopelto
Robert Kirkman
Natalja Kljutšarjova
Ray Kluun
Karl Ove Knausgård
Dan Koivulaakso
Kristiina Koivunen
Meri Koivusalo
Ralf König
Jukka Könönen
Anna Kontula
Timo Kopomaa
Anna-Reetta Korhonen
Salla Korpela
Ilpo Koskela
Kuutti Koski
Pirkko Koski
JP Koskinen
Marco Kosonen
Arno Kotro
Meeri Koutaniemi
Hanna Krall
Michael Katz Krefeld
Heidi Krohn
Hanna-Riikka Kuisma
Aino Kukkonen
Janne Kukkonen
Petri Kuljuntausta
Gene Kurkijärvi
Hanna Kuusela
Janne Kuusi
Terhi Kuusisto
Katariina Kyrölä
L
Markus Laakso
Gary Lachman
Lola Lafon
Ari Lahdenmäki
Meri Lähteenoksa
Samuli Laiho
Kikka Laitinen
Markus Uku Laitinen
Chris Lang
Jens Lapidus
Kivi Larmola
Serge Latouche
Juhani Laulajainen
Tapani Lausti
Aila Lavaste
Nam Le
Niklas Leavy
Tiina Lehikoinen
Lissu Lehtimaja
Katja ja Peik Lehtonen
Simon Lelic
André Lepecki
Annukka Leppänen
Petri Leppänen
Moshe Lewin
Beth Lewis
Liisa Liimatainen
Tommi Liimatta
Liken työläisneuvosto
Rosa Liksom
Åsa Linderborg
Jeff Lindsay
Martti Lintunen
Eeva Litmanen
Tuomas Lius
Ladislaus Löb
Jeff Long
Sami Lopakka
Frédéric Lordon
Ray Loriga
Jan-Erik Lundström
Veera Luoma-aho
Ulli Lust
Arnost Lustig
Jason Lutes
John Lydon
David Lynch
Jukka Lyytinen
M
Malcolm Mackay
Mark Maher
J. Pekka Mäkelä
J. A. Mäki
Teemu Mäki
Eija Mäkinen
Jarno Mällinen
Yngwie Malmsteen
Milo Manara
Russ Manning
Jarkko Martikainen
Tuomas Martikainen
Ricky Martin
Viktor Martinovits
Matthew Mather
Marc-Antoine Mathieu
M. J. McGrath
Joel McIver
Kristine McKenna
Dan McMillan
Gita Mehta
Metallica
Juha Metso
Kimmo Miettinen
Pelle Miljoona
Frank Miller
Jax Miller
Vladimir Milov
Denise Mina
Arno Rafael Minkkinen
Sandro Modeo
Lukas Moodysson
Roger Moore
Richard Morgan
Meri Mort
Marja Mosander
Tommi Musturi
Lars Mytting
N
Knut Nærum
Boris Nemtsov
Sylvain Neuvel
Mikael Niemi
Jani Nieminen
Santeri Niittyaro
Hanna Nikkanen
Are Nikkinen
Meiju Niskala
Jari Nissinen
Mads Peder Nordbo
Elisabeth Norebäck
Paula Noronen
Petteri Nuottimäki
Tuomari Nurmio
O
Norman Ohler
Sofi Oksanen
Milla Ollikainen
Ö
Hanne Örstavik
O
Ozzy Osbourne
Ö
Nalle Österman
O
Katsuhiro Otomo
Pentti Otsamo
P
Martin Page
Imbi Paju
Jukka Pakkanen
Chuck Palahniuk
Karri Paleface Miettinen
Milla Paloniemi
Hannu Paronen
Tony Parsons
Markus Partanen
Ritva Parviainen
Eero Pasanen
Ari Paulow
Mika Pekkola
Jukka Peltokoski
Jotaarkka Pennanen
Jussi Perälä
Arturo Pérez-Reverte
Arvi Perttu
Anna Pesonen-Smith
Raimo Pesonen
Jukka Petäjä
Aleksi Peura
Tuija Piepponen
Juha Pikkarainen
Luigi Pirandello
Jorma Pitkänen
Nic Pizzolatto
PMMP
Anna Politkovskaja
Peter Pomerantsev
Barry Popkin
Olga Poppius
Kimmo Puustinen
Viljami Puustinen
Marko Pyhtilä
R
Tiina Raevaara
Atiq Rahimi
Jenni Räinä
Simo Ralli
Vesa Ranta
Raija-Sinikka Rantala
Leena Rantanen
Aapo Rapi
Ben Ratliff
Mihkel Raud
Rein Raud
Antti Reini
Tore Renberg
Laura Restrepo
Martina Reuter
Alastair Reynolds
Joonas Rinta-Kanto
Markku Rönkkö
Mika Rönkkö
Janne Rosenvall
Theodore Roszak
Jeff Rovin
Arundhati Roy
Kauko Röyhkä
Ronald Rüütel
S
Safkatutka
Asko Sahlberg
Maria Säkö
Elina Saksala
Matti Salminen
Tuuli Salminen
Heikki Salo
Matti Salo
Lari Salomaa
Sapphire
Marjane Satrapi
Miika Saukkonen
Eric-Emmanuel Schmitt
Pierre Schori
Samanta Schweblin
Tove Selin
Steve Sem-Sandberg
Jaakko Markus Seppälä
Giuliana Sgrena
Jonathan Shaw
Gary Shteyngart
Larry Siems
Kari A. Sihvonen
Leo Siliämaa
Ville Similä
Dan Simmons
Lassi Sinkkonen
Olli Sirkiä
Juha Siro
Nikki Sixx
Annika Sjögren
Sjón
Mohamedou Ould Slahi
Andrei Soldatov ja Irina Borogan
Rivers Solomon
Axa Sorjanen
Vladimir Sorokin
Stefan Spjut
Andrzej Stasiuk
Thorvald Steen
Jarkko Stenius
Mats Strandberg
Cheryl Strayed
Anni Sumari
Juha Suoranta
Jaana Suorsa
Steph Swainston
Dominique Sylvain
Wislawa Szymborska
T
Bryan Talbot
Olli Tammilehto
Ahmad Khalid Tawfiq
Antto Terras
Manjushree Thapa
Craig Thompson
Petteri Tikkanen
Lauri Timonen
F.X. Toole
Katja Törmänen
Jouni Tossavainen
Artemi Troitski
Everett True
Marina Tsvetajeva
Katja Tukiainen
Tommi Tukiainen
Antti Tuomainen
Steven Tyler
Tatu Tyni
U
Dubravka Ugresic
Päivi Uljas
Linn Ullmann
Marko Ulvila ja Jarna Pasanen
Mohammed Umar
Amu Urhonen
Kari Uusitalo
Bea Uusma
V
Sarianna Vaara
Anders Vacklin
Tere Vadén
Kristiina Vainio
Juha Vakkuri
Anni Valtonen
Jussi Valtonen
Katelijne Van Heukelom
Jeff VanderMeer
Ari Väntänen
Teppo Vapaus
Taina Värri
Värttinä
Brian K. Vaughan
Anna Veijalainen
Shlomo Venezia
Antti Vihinen
Antero Viinikainen
Kyllikki Villa
Saara Villa
Vernor Vinge
Jaakko Ilkka Virtanen
Karstein Volle
Peter von Bagh
Mervi Vuorela
Katariina Vuori
Salme Vuorinen
Hannu Vuorio
W
Jeff Wagner
Mick Wall
Helen Walsh
John Waters
Jan Kenneth Weckman
Liz Williams
Saul Williams
Don Winslow
Michal Witkowski
Y
Sami Yaffa
Ulrika Ylioja
Matti Ylönen
Neil Young
Z
Rob Zombie